Nomination in category "Община" at

Nominated by Сдружение "Верният настойник" и Българска асоциация "Осиновени и осиновители"

Община Бургас

Тя работи усилено за подкрепа и развитие на децата и младежите в региона

Според Сдружение „Верният настойник“, Община Бургас, и д-р Лорис Мануелян, заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, заслужават номинацията в категорията „Община“, тъй като работят усилено в посока подкрепа и развитие на децата и младежите в гр. Бургас и региона. Сдружение „Верният настойник“ е ангажирано с развитието на хора в неравностойно социално положение, с фокус към децата, тяхното обучение и възпитание. Д-р Мануелян и Община Бургас подкрепят дейности, които са в полза на хората от Бургас и региона, и най-вече на децата. По тази причина сдружението ги номинира за тази престижна награда на Национална мрежа за децата.

Д-р Мануелян е специалист по вътрешни болести и нефрология от 1996 г. Участник е в групата, разработила Правилата за адекватна диализа на Министерство на здравеопазването. Д-р Мануелян работи в посока за превенцията на рискови заболявания сред младежта и за осигуряване на по-качествено здравеопазване, социални услуги и спорт сред децата.

Д-р Мануелян е ангажиран изключително с младежка дейност и с цялата политика на Община Бургас, която е насочена към младежите и децата. Грижата за децата още от Звеното по асистирана репродукция към Родилно отделение на МБАЛ Бургас чрез програма „Достъпно ин витро“, както и младежките програми, които са приоритет, правят д-р Мануелян и Община Бургас заслужени претенденти за наградата в категория „Община“. Инвитро центърът към Университетската болница за активно лечение вече 6 години осигурява достъпни услуги за двойките с репродуктивни проблеми и в следствие на инициативата десетки бебета са донесли щастливи усмивки след дългоочакваната си поява на бял свят. Освен в подкрепа на асистираната репродуктивна медицина д-р Мануелян допринася с работата си за осъществяване на Общинския план за младежта, свързан с превенции на ХИВ/СПИН и за развитие на спорта.

Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ също номинира Община Бургас за цялостната й дейност в социалната сфера, базирана на добре работещи политики за подкрепа на деца и семейства и предоставяне на широк спектър услуги за различни целеви групи, отчитайки техните специфични нужди.

Община Бургас ежегодно разработва детайлна и ефективна Програма за закрила на детето, насочена към намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп до образование; детско здравеопазване; защита на децата от всякакви форми на насилие, злоупотреба и експлоатация; право на идентичност и защита от дискриминация.

Към Община Бургас са разкрити: Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост; Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания; Защитено жилище за лица в риск; Домашен социален патронаж; Дневен център за работа с деца на улицата; Център за обществена подкрепа; Дом за стари хора; Център за настаняване от семеен тип; Дневен център за деца с увреждания; Защитено жилище за лица с психични разстройства; Кризисен център; Дневен център за възрастни с умствена изостаналост и Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства.

Центърът за обществена подкрепа към Община Бургас е изключително активен в работата си по осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействатана и ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по закрила на децата. Осигурява защитена среда за развиване на умения у децата със специфични потребности, социалната им интеграция и адаптация.

Община Бургас реализира проекти, свързани с подобряване благосъстоянието на децата, каквито са Проект „Приеми ме“ – за развитие на приемната грижа по проект „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Проект „Подкрепа за независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В целевата група на проекта са и деца с увреждания.

Община Бургас всяка година активно се включва в Националната информационна кампания за осиновяването от стартирането на инициативата през 2014 г., като през 2016 г. организира детски конкурс за творба, посветена на осиновяването. Именно затова Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ смята, че Община Бургас заслужава наградата „Златна ябълка“.