Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Екипа на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, Шумен, управляван от Институт по социални дейности и практики

СУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Учебното заведение работи за това всяко дете да се чувства успешно и част от училищната общност

Това е учебно заведение, което е заявило активната си позиция и желание да работи в партньорство с организацията, която има много добра експертиза, развити услуги и ресурс да подкрепи децата, родителите и учителите в това, да превърне училището в едно привлекателно и сигурно място за децата.

В училището са приоритет политиките за ненасилие и съвместно надграждахме през годините нови и нови дейности, които да подкрепят учебното заведение във всички възложени им отговорности по Закона за предучилищно и училищно образование. Успяхме да пилотираме и да изграждаме устойчивост в работата през годините. Учители получиха обучение и повишиха своята компетентно по отношение на формите и разпознаване на видовете насилия в работата с децата; успяха да обединят родителите и децата да станат активни партньори с преподавателите, да бъдат овластени деца, обучени по Програми – Връстници обучават връстници, По добре да поговорим, Помисли преди и др., които имат за цел превенция на агресия, подобряване на комуникацията и др.

Членовете на училищната общност познават Конвенцията на ООН за правата на детето и правят всичко възможно, за да защитават и утвърждават правата на децата – да живеят, да растат, да учат, да бъдат чути и да развиват пълния си потенциал.Училището работи за това всички деца и юноши, включително тези в неравностойно положение, да се ползват от правата си и развиват своя пълен потенциал в приобщаваща и закриляща среда.

СУ „Сава Доброплодни“ работи в името на това всяко дете да се чувства успешно и част от училищната общност. Образователните практики, които прилагат, отдават внимание на различни начини и форми на учене на децата. Те гарантират активното им участие в образователния процес, създават атмосфера на приемане и разбирателство.

В началото на всяка учебна година определят нуждата от обща и допълнителна подкрепа и необходимата работа с други специалисти като психолог, логопед, рехабилитатор и др. Работят за превенция на обучителните затруднения .Организират консултации и допълнително обучение на учениците по съответните учебни предмети, идентифицирани като затрудняващи ученика. Организират занимания по интереси в училището чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор, хор, школа, извън дейностите, планирани в ПИГ в училищата. Включват учениците в организирани обучителни, творчески, възпитателни, културни, спортни и туристически дейности през ваканциите.

Училището е разпознато от децата като споделено пространство, което непрекъснато се надгражда и усъвършенства, за да стане и любимо място, уроците – разбираеми и интересни, а занятията – още по-забавни.

Гъвкаво създават различни екипи съвместно с други колеги, с родителите и училищното ръководство. Педагогическият екип влагат много усилия и не спират да насърчават всяко дете да се развива и да обича ученето, да открива талантите си и да има смелостта да ги следва!

СУ „Сава Доброплодни“ работи по Програма за превенция на насилието и защита на жертвите на насилие. Програмата стъпва на анализ на реалните нужди, обсъждане с родителите и деца, търсене на тяхната подкрепа и мнение. В плана включват всички специалисти и институции, имащи отношение по проблема. Активен партньор през годините винаги е бил Комплексът за социални услуги за деца и семейства и през последните няколко годни и експертите в работа по насилие над деца от Зона Закрила. Училището стъпва на подхода – използване на силните страни на детето и семейството и търсене на опори. Този подход вече стана водещ сред целия персонал, вследствие на дългогодишното партньорство с ИСДП-КСУДС, които провеждаха няколко обучения по Резилиан – Доброто отношение в училище.

Прилагат позитивни форми на отношение и при с учениците, които имат предизвикателно поведение. Общественият съвет на училището активно работи в подкрепа на образователно-възпитателния процес. Консултират се училищните политика и процедури с учениците и се отразява тяхното мнение. Разширяват съществуващите механизми за активно участие на децата по всички въпроси, които ги касаят, за да се чуе  техният глас и идеи за справяне с тормоза и насилието. Напр. набират мнения и предложения на учениците чрез „пощенска кутия на доверието“, организират допитвания по значими проблеми  и ги представят пред Училищния ученически съвет, Обществения съвет и др.

Приет е Етичен кодекс за всички, работещи в училището. Осигурена е редовна подкрепа на училището и учителите чрез партньорско споразумение с ИСДП – КСУДС, гр. Шумен. Организира се подкрепа (супервизия) на училищните специалисти за укрепване на уменията им да предотвратяват и реагират на тормоза и насилието и за превенция на професионалното прегаряне.

Активното партньорство на учебното заведение с екипа на ИСДП постави началото си с Проект „Резилианс без граници” – фондация ОУК. Проектът имаше за цел обучение на екипа за ползване на подхода „Резилианс” за работа със случай на насилие на деца. В рамките на проекта, през 2010 год. Сдружение ИСДП финансира училищен детски проект на стойност 10 хиляди лв. По проекта се изгради беседка за отдих и срещи на децата.

Продържихме с Проекта „Биентретанс – мрежа на резилианс“ . Целта, която си поставихме – Превенция на насилието в училище чрез по-добро взаимодействие между родители, учители и ученици. Проведохме паралелни обучение и общи срещи на родители, учители и деца, организирахме на творчески дейности и създадохме условия за развитие на социалните умения и разширяване на участието на децата в училищния живот.

Следвани от политиките и приоритетите на ИСДП да развиваме програми и дейности по превенция през учебната 2017 и 2018 година, екип от специалисти от КСУДС Шумен съвместно със СУ „Сава Доброплодни“ реализира в училището правозащитен клуб „Клуб на лидерите“ с ученици от 6-тите класове на СУ „Сава Доброплодни“. Целите бяха да стимулира активното включване на децата в процеса на комуникация и представяне на техните права чрез изследване и активно учене за тях. На срещите децата бяха запознати с правата на човека и в частност с правата на детето, залегнали в Конвенцията за правата на детето на ООН.  Представени бяха основни теми за разбиране и зачитане на културното разнообразие, особено по отношение на различни национални, етнически, религиозни, езикови и други малцинства и групи.
Като завършек на работния процес децата решиха да популяризират правата на децата сред своите съученици, като израз на най-добрите послания към деца от самите деца. Лидери разработиха и представиха тренинги на тема „Правата на децата“ на ученици от 5-тите класове.

Активно в учебното заведение работи Училищният ученически съвет, който е сформиран от представители на ученици от основна и средна степен на обучение. Същите активно работят и се срещат за обсъждане на идеи и предложения на ръководството и педагогическия екип по теми, касаещи цялата училищна общност – ученици, педагози и родители. Учениците се насърчават по недискриминационен и възможно най-всеобхватен за момчета и момичета начин да вземат отношение във връзка със събития от училищния живот: въвеждането на ежедневна униформа, Правилника за дейността на училището, изготвяне на Етичния кодекс на ученика, изготвянето на Плана за дейността на Училищния ученически съвет, превенция на опасностите в Интернет, занимания по интереси, разпределението на времето при целодневна организация на учебния ден, формата и темите при участие в проекти към различни донори, провеждането на традиционните благотворителни прояви и насочване на средствата от тях и други

СУ „Сава Доброплодни “ работи активно с ресурсите на местната власт и общност. В училището учат деца с различни таланти в сферата на изкуството и информационните технологии. Благодарение на добрия преподавателски екип, който развива уменията на учениците, те прославят учебното заведение в цяла България и дори в световен мащаб. За реализирането и представянето на учениците по света е необходима подкрепата на местната власт и частния бизнес чрез допълнително финансиране. Многократно това се е случвало и може да се каже, че учебното заведение има изградена практика да привлича общността, местната власт и частния бизнес за реализирането и представянето на децата и училището, които са донесли стотици отличия.

Мнението на родителите по теми, касаещи училищната динамика и подобряване на училищната среда, е от изключително значение за екипа на училището. Често се търси мнението на родителите, чрез каненето им на срещи; пускане на различни анкети, въпросници. Училищната общност традиционно оценява ролята на взаимодействието с родителите за създаване на по-добра образователна среда. Стремят се тези партньорски взаимоотношения да бъдат постоянен процес, а не епизодична комуникация при необходимост, да поддържат открита комуникация, която подпомага и двете страни в грижата им за децата. Това повлиява положително културата на общуване на цялата училищна общност. Водени от разбирането, че училището трябва да бъде активно в намирането на подходящи форми за работа с родителите, които да позволят всеки родител да открие себе си и да се включи според възможностите си, организират различни инициативи, на които предоставят възможност родителите да се запознаят помежду си и с училищната среда, информират родителите за това, което се случва с децата им в училище.

В СУ „Сава Доброплодни“ се уважава и зачита различието, ресурсите и трудностите на всеки ученик. В училището се обучават около 1450 деца с различна етническа принадлежност и специфики от различен характер. Добре обученият екип от специалисти подхожда индивидуално към всяко дете. Многократно се е случвало училището да търси подкрепа, да инициира срещи със специалисти от КСУДС, ОЗД, РЦПППО, РУ – Полиция и др. за решаване на различни казуси с оглед най- добрия интерес на детето.
Във връзка с подписано споразумение за сътрудничество между СУ „Сава Доброплодни“ и Институт по социални дейности и практики – КСУДС Шумен, при наличие на трудност с дадено дете и / или клас се провеждат тематични тренингови програми с цел разрешаване на проблема и пълноценно включване на всяко едно дете в училищната среда.

СУ „Сава Доброплодни“ е едно от пилотните училища на територията на Община Шумен, което е в процес на изработване на Вътрешна политика на детето от злоупотреби и тормоз в учебната среда. По Проекта на ИСДП „Превенция на сексуалното насилие и експлоатация – цялостен подход от 2017 година. По същество политиката за закрила е набор от шест стандарта, основани на международните стандарти за „Закрила на децата”. Прилагането на тези стандарти и доказателствата за тяхното изпълнение до голяма степен гарантират изпълнението на превантивната работа по закрила.
За реализирането и изработването на Политиката за закрила бе сформиран екип от учители, педагогически съветници и директор, които първоначално бяха обучени и запознати със стандартите за закрила на детето от злоупотреби и тормоз и беше повишена чувствителността им към формулиране на решения за закрила на децата от злоупотреби в училищна среда с цел ефективно развиване на политиката за закрила на детето.

Училищната общност работи по проекти по различни програми и от различни донори в помощ на приобщаващото образование:

  • Национална кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2015г.” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”. Цел: „Изграждане на площадка с уреди за физически упражнения и спорт за разнообразяване и допълване на часовете по физическо възпитание и спорт; осмисляне свободното време на учениците чрез занимания на открито; подобряване на здравния им статус и превенция на противообществените прояви; екологично възпитание на младите хора за опазване на природата и нейните ресурси“.
  • Проекти по програма Еразъм + „ Да преподаваме по нов и по-добър начин“ за повишаване на дигиталните, културни и социални компетентности на училищната общност,
  • „Яж здравословно – расти по- добре“ за утвърждаване на здравословен начин на живот,
  • „Уважението – ценност за цял живот“ за значението на уважението в човешките отношения,
  • „Заедно живеем, учим, успяваме“ по програма НОИР за подпомагане на учениците от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация,
  • „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020