Nomination in category "Община" at

Nominated by Фондация "За Нашите Деца", Институт по социални дейности и практики

Столична община

Тя има изключителен принос за развитието на социалните услуги за деца и семейства на територията на София град

Столична община е еталон относно гарантирането на детските права и подкрепа към семействата.
Дългогодишното ни партньорство с експертите на Столична община ни дава основание да смятаме, че общината има изключителен принос за развитието на социалните услуги за деца и семейства на територията на София град. Разкрити са разнообразни услуги, които обхващат всички аспекти на детското развитие и проблематика. В действията на СО личи истинска загриженост за детското благополучие.

Общината има разработена Стратегия за личностното развитие на децата и учениците 2017-2019г., както и Областна стратегия за развитието на социалните услуги в област София 2016 -2020 г.

Законодателството, свързано с включването на гражданите, е изчерпателно и създава благоприятна среда за гражданско участие. Наредбите, свързани с обществените обсъждания, съдържат всички необходими реквизити, които гарантират качествен консултативен процес. Наличието на наредби, както и процесът на обсъждане, съпътствал тяхното приемане, е повод за висока оценка на община София по индикатор Законодателство.

Столична община целенасочено действа за промотиране на разбирането и прилагането на правата на децата.

Порталът sofia.bg предоставя подробна и изчерпателна информация за гражданите; има добра структура, която осигурява възможност за откриване на необходимите данни. Сайтът на СОС също е източник на информация. Използват се също медиите, както и стандартни канали като постери, дипляни, срещи лице в лице.

Усилията на СО за подобряване на достъпа до информация са насочени освен към публикуването на достъпна и изчерпателна информация и към надграждане на уменията и мотивацията на служителите на администрацията.

Столична община се отличава със своята иновативност и социална ангажираност. В началото на януари стартира програма „Социални иновации“, която цели подобряването качеството на живот на уязвимите групи.