Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by „Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава”

СУ „Петко Рачов Славейков“, Кърджали

Тук децата не само се обучават, но и придобиват ценни знания и умения за живота

Средно училище „Петко Рачов Славейков“, Кърджали, е най-голямото училище на територията на областта и в Южна България. В него се обучават 1646 ученици от I – XII клас и 20 деца в предучилищни подготвителни групи.

Мотивите за номинацията  са свързани не само с това, че е с най-голям брой деца и ученици от различни възрастови групи , а и защото в него децата са в центъра на всичко, което се прави. Те не само се обучават, но и придобиват ценни знания и умения за живота. Дава им се възможност да се чувстват като част от училищния живот. Работи се за развитие на тяхното критично мислене и изграждане на аргументирани становища по важни за тях проблеми. Делегират им се отговорности и се формират умения за справяне в критични ситуации. Учениците на СУ „П.Р.Славейков“ са организатори и активни участници в разнообразни кампании, инициативи, тържества, конкурси, школи, проекти, спортни състезания и иновативни практики, включително и благотворителни кампании за подпомагане на деца.

Училището е изградило партньорски взаимоотношения със заинтересованите страни, институциите, местни структури, родителските активи и неправителствени организации за участие в процеса на реализиране на училищната политика за гарантиране на правата на децата. Активно участват и подкрепят инициативи и кампании, организирани от Национална мрежа за децата, а доброволчеството и благотворителността са сред основните приоритети.

В училището не само се прилагат стратегия, годишни планове, екипи за работа по различните направления в нормативната уредба, но и има изградена система на работа за прилагане правата на детето. Следи се за всяка промяна в българското законодателство и европейските инициативи.

Ръководството на училището осигурява различни форми за детско участие. Целият екип на училището работи за спазване правата на децата и училището наистина е място, където те се чувстват спокойни и щастливи. В часа на класа и форми, организирани от Ученическия парламент, децата и учениците се запознават с правата си и с това към кого да се обърнат ако смятат, че техните права са нарушени.
В провеждани фокус групи с неправителствени организации, учениците от СУ „П.Р.Славейков“ винаги са демонстрирали активна гражданска позиция и познания в областта на десктите права.

Училището има утвърдени добри практики по отношение на интеграцията на децата и учениците в училищния живот. Учениците активно участват в заседанията на Педагогическия съвет със свои представители от Ученическото представителство, което е своеобразна форма на ученическо самоуправление в училището с права и отговорности. Уникално по своята същност е и движението „Ръка за помощ“, което се занимава с активно организиране, иницииране и участие в благотворителни и дарителски акции за подпомагане на деца и хора в нужда.

В училището има активно работещ Ученически парламент, който активно участва в управлението на училището, дава предложения и становища за организиране и провеждане на дейности, отговарящи на интересите на всички възрастови групи.

Учениците от СУ „П.Р.Славейков“ имат изградено критично мислене, участват активно при организиране на дискусии на училищно, общинско или областно ниво, включително и в инициативи на Национална мрежа за децата. Училището има изградена система за самооценка, в която активно участват и самите ученици.
Запазена марка на славейковци са годишните награди „Даскеер“, които тази година се проведоха за 18-ти път. Учениците от Ученическия парламент на СУ „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали провеждат церемония, която включва номиниране, гласуване и определяне на най-добрите учители. Наградите на победителите се връчват на официална церемония – прекрасно младежко шоу, което е награда за учители, гости и публиката.

Постноянно квалифициращият се персонал в училището прилага съвременни методи на обучение, придобиване на знания и умения за живота в разнообразни форми на обучение – школи, клубове, отбори, екипи и обединения по интереси, които имат много добри резултати по отношение на участието на децата в училищния живот. Училището има изградени партньорски отношения с родителите, местната общественост, с представители на неправителствения сектор.

Съвместно с неправителствената организация –„Родопея –Балканика“ се осъществяват международни проекти по “ Еразъм +“ за младежки обмен на ученици от X –XII клас от Германия и Австрия по въпроси за равнопоставеност и демократично развитие на гражданското общество.

Училището е предпочитано за осъществяване на всички видове студенски практики на редовните студенти-бъдещи педагогизи в областа- в педагогическия профил НУПЧЕ на Филиал „Любен Каравелов“ град Кърджали към ПУ „ П. Хилендарски“ още от самото си създаване през 1984 година. Осъществяват се непрекъснати квалификации на базата на добри практики в обучението и прилагането на иновативни методи.

Училището активно работи с неправителствени организации и участва в реализирането на съвместни проекти и инициативи. Има работещо Училищно настоятелство. Родителите се включват активно в живота на училището и заедно със своите деца се радват на постигнатите успехи във всички области, защото СУ „П.Р.Славейков“ наистина е училище за ШАМПИОНИ.

В училището има изградени екипи за подкрепа на пълноценното включване на всяко дете в образователния процес без значение на етническата принадлежност, специални образователни потребности, владеене на български език, поведенчески затруднения и други. Приемът в I-ви клас се извършва по критерии на равен достъп до образование още от подготвителните групи в училището за обхват на непосещаващите детски градини деца и невладеещите български език.

Осигурява се допълнителна подкрепа от ресурсен учител, двама логопеди, психолог, педагогически съветник, екипи от педагози и класните ръководители за справяне със затрудненията или поведенческите особености на всяко дете, в зависимост от индивидуалността и спецификата на детето и/или ученика.

В училището функционира единственият логопедичен кабинет в града. Специалистите оказват помощ и подкрепа не само на учениците от училището, но и на всички деца от града, които имат нужда от специализирана помощ.

Всеки, който е бил свидетел на проява на тормоз или насилие, прекратява незабавно действието като уведомява класния ръководител или училищното ръководство за случая. Класният ръководител изяснява причините за проявата като разговаря с всички свидетели и участници. Уведомява родителите на проявилите се ученици и след това уведомява писмено с доклад до директора за извършената корекционна работа в паралелката си. Класният ръководител може да използва целият наличен ресурс от специалисти в училището за справяне с проблема. Ако случаят не се разреши, директорът определя класния ръководител със заповед за председател на екипа, който разглежда възникналия казус, изготвя план за справяне с проблема. Провеждат се разговори на учениците, родителите и съучениците с директора, зам.директора и членове на комисията за изясняване на причината за постъпката. Предприемат се мерки за коригиране на поведението на ученика –срещи-разговори с класа; с психолога за норми на поведение в училището и спазване на правилника за дейността на училището; срещи с педагогическия съветник за превенция на насилието в училището; включване в спортна форма или работа по проект в класа за изготвяне и спазване на правила и норми, които учениците сами си изработват, провежда се обща родителска среща и др. Добра практика за превенция на насилието са честите срещи на членове от МКБППМН към Община Кърджали, отговорника за училището от ДПС към МВР Кърджали и ученици от гимназиален етап на обучение с интереси за превенция на насилието в училище, които работят с учениците в училището по предварително изготвен от тях план.

СУ „П.Р.Славейков“ реализира много проекти, по които се организират форми и дейности, насочени към превенция на насилието и агресията. В училището съществуват и много спортни клубове, които са носители на републикански и международни награди. Развиват се и клубове в областта на науката и изкуствата. Дава се възможност на всяко дете да открие и развива своя талант. В извънкласните дейности активно се включват и родителите. Съвместната работа и осигуряването на допълнителни, смислени и интересни форми за занимания на учениците, са доказана ефективна формула за превенция на агресията и насилието, която училището прилага от години.

Като иновативно училище, част от мрежата на МОН, СУ „П.Р.Славейков“ използва иновативни методи и начини на обучение, обогатяване на образователните материали и учебната среда и активизиране на креативното мислене, инициативността и желанието за учене през целия живот на всяко дете в училище.
От учебната 2018/2019 година, по проект на Община Кърджали, училището е с изцяло обновена инфраструктура и материална база.
Проблемите и темите, свързани с правата на децата, са част от вътрешноучилищната квалификация на учителите. Работи се по проекти за обучение на училищни лидери.
Училището е част от национални и международни мрежи, което дава възможност за ефективно сътрудничество по проблемите, свързани с правата на децата. То получава подкрепа от членовете на училищната и извънучилищната общност.
Училището има закупени и предоставени от НПО образователни материали в областта на правата на децата. Материалите са в училищната библиотека и е осигурен достъп до тях.
Има създадени процедури и механизми за оценка на качеството на образователните материали, които са достъпни за всички. Създаден е виртуален справочник, ползват се училищните кабинети и достъпа до интернет.

СУ “ П.Р.Славейков“, град Кърджали е наистина територия, желана от децата и учениците. То е от малкото училища, което те чувстват като свой дом. Децата показват, че са щастливи, че учат в това училище, че са част от него, защото училището им дава всичко – знания и умения, възможности за творчески изяви и забавления, учи ги как да бъдат активни граждани.

СУ „П.Р.Славейков“ е номинирано за четвърти път и заслужава да получи наградата „Златната ябълка” за усилията, които полага, за резултатите, които постига в стремежа си да поставя наистина детето в центъра на всичко.