Nomination in category "Болница" at

Nominated by Практическа педиатрия (Българска педиатриячна асоциация)

Света Марина, направление Педиатрия, Варна

Направлението включва три специализирани клиники с отлични специалисти, които диагностицират, лекуват и проследяват децата със заболявания

Направление „Педиатрия“ включва Клиника по детска клинична хематология и онкология – една от трите специализирани клиники в България за диагноза, лечение и проследяване на деца с хематологични и онкологични заболявания. Средногодишно тук се осъществяват над 1000 хоспитализации на деца с левкемии, малигнени лимфоми, солидни тумори, наследствени и придобити анемии, тромбоцитопении, коагулопатии и др. Към клиниката са разкрити Експертен център за коагулопатии и редки анемии и Център за трансплантация на хематопоетични сволови клетки (ХСК).

Ползвайки високотехнологичната медицинска апаратура, в клиниката се провеждат всички специализирани лабораторни изследвания и панели от образни и радиологични методи за диагноза на детските хематологични и онкологични болести. Понастоящем тя е единствената специализирана клиника в страната, в която има възможност да се провежда цялостно и комплексно лечение на хематологични и онкологични заболявания при деца, включващо конвенционална и високодозова химиотерапия, оперативно лечение, лъчетерапия, трансплантация на хематопоетични стволови клетки и мултидисциплинарно лечение на редки хематологични болести. Лечението се провежда по съвременни терапевтични протоколи и постигнатите резултати са съпоставими с тези от водещите детски онкохематологични центрове в Европа.

От 2004 г. клиниката е призната база за специализация по детска клинична хематология и онкология.

Клиниката включва също Детска ендокринология и болести на обмяната. Тук се извършва диагностициране и лечение на деца със захарен диабет; обучение в самоконтрол, поддържане на регистър EURODIAB за новозаболели пациенти от цяла Източна България. Прави се анализ на кръвно-глюкозни нива, определени чрез CGM – устройство (глюкозен сензор).  Провежда се ауксологична и клинико-лабораторна оценка (вкл. GH, IGF-1) на растежа и физическото развитие; лечение с растежен хормон според изскванията на НЗОК (Специализирана комисия).

Отделението осигурява съвременна диагностика и лечение на всички видове хормонални и обменни заболявания сред децата.

Провежда високо специфични диагностични хормонални тестове: ОГТТ, ACTH-тест, CRH-тест, инсулинов тест, глюкагонов тест и др.

В клиниката се определя също степента на пубертетно съзряване и лечение на отклоненията му . Прави се оценка на костно съзряване чрез определяне на костна възраст по атласния метод на Greulich-Pyle.
Правят се също биохимични, уринни и образни изследвания на калциево-фосфорната обмяна и тяхното лечение,  целотелесна остеометрия и оценка на костната плътнос чрез специализиран педиатричен софтуеър,  ехография на щитовидна жлеза, тестиси и малък таз, ехокардиография с Doppler, функционални тестове на ССС- Холтер за сърдечен ритъм и АН; перикардиоцентеза; дясна сърдечна катетеризация под ехографски контрол; балонна атриосептостомия, рентгеново изследване, КТ и ЯМР изследвания, артроцентеза, ехография на стави,

Провеждат се съвременни диагностични тестове за изследване на клетъчен и хуморален имунитет с използване на флоуцитометрия, ELISA, имунофлуоресценция

Втора детска клиника е една от четирите високо специализирани клиники в България в областта на диагнозата и лечението на деца с белодробни и алергични заболявания, болести на нервната и храносмилателна система. Звеното има „трето ниво“ на обслужване според „Стандарта по педиатрия“ и е акредитирана с оценка „отличен“. Клиниката хоспитализира годишно около 2200 децa и юноши. Разполага с 33 легла и с Кабинет по хранене и Кабинет за функционални изследвания със съвременна апаратура (ЕЕГ апарат, рН метър, апарат за водороден тест, помпа за ентерално хранене, спирометри и др.)

Екипът на болницата се отличава с професионализъм, компетентност, организираност, добра работа и комуникация със семействата на децата, които постъпват за лечение.

Своевременно се поставят диагнози и се подпомагат родителите да осъществяват адекватна и добра грижа за децата в домашни условия. Провеждат  се обучения за родители.